REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SERWISU I-PRZETARGI
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

i-przetargi pragnie podziękować Wszystkim Klientom, którzy wybrali współpracę z nami oraz wszystkim osobom, które przyczyniają się do promocji naszych usług.

§ 1 Definicje

 1. Formularz - oznacza dokument podpisany przez Klienta w celu zamówienia Usługi. Formularz zawiera opis usług zamówionych przez Klienta. Wzór Formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Podpisany przez Klienta Formularz stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
 2. Cennik - aktualne zestawienie opłat za świadczone przez Usługodawcę Usługi oraz opłaty związane.
 3. Usługodawca - i-przetargi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nowogródzkiej 21/4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000456883, nr NIP: 6793091465, kapitał zakładowy w wysokości: 30.000,00 zł, zwana w dalszej części również Administratorem Systemu.
 4. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca na podstawie Umowy z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługa - usługa korzystania Serwisu oraz wszystkie usługi dostępne za jego pośrednictwem. Dostarczanie informacji odbywa się poprzez udostępnianie ich w Serwisie lub przesyłanie ich na adres e-mail Klienta.
 6. Serwis - portal zlokalizowany pod adresem www.i-przetargi.com.pl, za pomocą, którego Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne zasady i warunki korzystania z Usługi, integralną częścią Regulaminu jest Cennik oraz podpisany przez Klienta i przesłany do Usługodawcy Formularz.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi zgodnie z posiadanymi przez siebie zasobami oraz środkami technicznymi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dostępnych w Serwisie, za szkody mogące powstać w związku z podaniem przez ogłoszeniodawcę nieprawdziwych danych, jak również szkody powstałe w wyniku: nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Klienta, nieprzestrzegania zasad obowiązujących w niniejszym Regulaminie oraz szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość korzystania z Serwisu na okres 14 dni (okres próbny) bez ponoszenia opłat. Do skorzystania z okresu próbnego wymagana jest rejestracja w Serwisie. Po upływie okresu próbnego prawo do nieodpłatnego korzystania z Serwisu wygasa.
 4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Z chwilą zawarcia Umowy Usługobiorca udostępnia Klientowi możliwość odpłatnego korzystania z Serwisu.
 6. Zamówienie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza, a następnie przesłanie go drogą elektroniczną lub faksem oraz pisemnie na adres biura Usługodawcy.
 7. Usługa zostaje uruchomiona w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Formularza, chyba że inna data została wskazana na Formularzu.
 8. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wystawienie faktury VAT i przesłania jej na adres Klienta, wskazany w Umowie za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia na rzecz Klienta Usługi bez podania przyczyn.

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora Systemu

 1. Usługodawca podejmie wszelkie działania mające zapewnić Klientowi dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerwy w dostępie do Usługi, chyba że powstały one na skutek jego zawinionych działań.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu, w szczególności w przypadkach jego modernizacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.

§ 4 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych w Formularzu, jak również ma obowiązek informowania o ewentualnych zmianach dotyczących danych firmy danych kontaktowych i innych, wymaganych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Klient potwierdza spełnianie wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 3. Klient zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 4. Klient oświadcza, że upoważnia Usługodawcę do wystawiania Faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru oraz zgadza się na dostarczenie przez Usługodawcę faktur pocztową bądź w wersji elektronicznej (plik PDF) poprzez e-mail na adres podany w Formularzu.

§ 5 Opłaty

 1. Opłata za usługę jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy, liczony od dnia zawarcia Umowy, z terminem i sposobem płatności określonym każdorazowo na fakturze.
 2. i-przetargi zastrzega sobie możliwość wystawienia Faktury pro-forma przed aktywowaniem usługi abonamentowej bądź też wystawienia Faktury pro forma z dniem kolejnego okresu rozliczeniowego, w przypadku, gdy Klient nie ureguluje płatności z tytułu poprzedniej Faktury VAT. W przypadku nieuregulowania należności stwierdzonej Fakturą pro forma, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Usługi.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony:
  1. kwartalny,
  2. półroczny,
  3. roczny.
  i nieokreślony za porozumieniem Stron.
 4. Po upływie okresu, na jaki Klient wykupił dostęp do Usługi, Umowa zawarta na czas oznaczony przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba, że Klient na miesiąc przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Usługodawcę na piśmie, że nie zamierzać korzystać z usług serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wysłania do Klienta pocztą elektroniczną (e-mail), podanym w Formularzu, przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności oraz konieczności dokonania opłaty za usługi.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika.
 7. Usługodawca ma prawo dokonać cesji wierzytelności wobec Klienta.
 8. Klient nie ma prawa bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

§ 6 Zaprzestanie korzystania z usług i wypowiedzenie umowy

 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z winy Klienta opłata uiszczona przez Klienta z tytułu świadczonej Usługi nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Klienta dostęp do Usługi zostanie natychmiast zablokowany.
 4. Usługodawca z powodu braku płatności za świadczone Usługi, może zablokować Klientowi dostęp do Serwisu, do czasu uiszczenia wymaganych należności. Ponowne aktywowanie usługi nastąpi w ciągu 2 dni od zaksięgowania wpłaty.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
  Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na przedłużenie umowy na kolejny okres.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest i-przetargi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nowogródzkiej 21/4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000456883, nr NIP: 6793091465, kapitał zakładowy w wysokości: 30.000,00 zł
 2. Klient jest zobowiązany do udostępnienia danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę Usługi. Klient może udostępnić dane osobowe w zakresie innym niż wskazany powyżej. Szczegółowy zakres danych udostępnionych przez Klienta został wskazany na Formularzu.
 3. Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy lub w celach marketingowych.
 4. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego wykonania Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne.
 5. Usługodawca zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo do ich poprawiania czy też usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z wykonaniem Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem http://www.i-przetargi.com.pl/regulamin.

Serwis dołoży wszelkich starań, aby usługa świadczona była w sposób nieprzerwany, na najwyższym poziomie. Zadowolenie Klientów jest dla nas rzeczą priorytetową.

Aktualizacja: 10.06.2014 r.