Tablice, znaki i podobne - ogłoszenia

tablica, wykonanie witaczy, pylon reklamowy, kasetony, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne, gabloty, tablica informacyjna, tablica ogłoszeń, znaki drogowe informacyjne, witacze, totem, potykacz, banery, baner reklamowy, tablice reklamowe, szyldy, baner internetowy, billboard

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1987 wyników.
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem Zapytanie ofertowe 20/09/2017 06/10/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Zapytanie ofertowe 19/09/2017 26/09/2017, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/09/2017 20/09/2017, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie wraz z montażem tablic ostrzegawczych Zapytanie ofertowe 19/09/2017 26/09/2017, godz. 11:00 Miasto Szczecin
ZAKUP I DOSTAWA PUCHARÓW WRAZ Z TABLICZKAMI ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO Zapytanie ofertowe 19/09/2017 22/09/2017, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej Zapytanie ofertowe 19/09/2017 22/09/2017, godz. 15:00 dolnośląskie
„Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, projektorów, urządzeń multimedialnych (tablic interaktywnych i wizualizerów), oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych” Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wykonanie, dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 02/10/2017, godz. 11:00 łódzkie
Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 346. CPV 45316213-1. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 05/10/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 27/10/2017, godz. 08:00 Tyski
„Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)”– zad. nr 7.2. Inna informacja 19/09/2017 22/09/2017, godz. 09:15 Polska
„Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych w Zabrzegu” Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 03/10/2017, godz. 10:00 śląskie
>>Rubinkowo chce ćwiczyć Numer referencyjny: 172/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn „Rubinkowo chce ćwiczyć, rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - Etap I”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budowa boiska przeznaczonego do gry w piłkę koszykową oraz piłkę siatkową; nawierzchnia boiska przepuszczalna wykonana na bazie żywic poliuretanowych ze spadkiem 0,5% w celu odprowadzenia wody opadowej do gruntu; 2) budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej urządzenia fitness: twister podwójny, prasa nożna, koła Tai Chi, rower pojedynczy, step per, wykonanych na polach z kostki betonowej; 3) wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną; 4) wykonanie zasilania elektroenergetycznego: wykonanie przepustów pod montaż oświetlenia do przylegającego boiska; 5) wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Martę Wachowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Marta Wachowiak”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV45111291-445100000-845233250-645310000-3 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ,zadania pn „Rubinkowo chce ćwiczyć, rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - Etap I”.tj.: budowę boiska przeznaczonego do gry w piłkę koszykową oraz piłkę siatkową; nawierzchnia boiska przepuszczalna wykonana na bazie żywic poliuretanowych , budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej urządzenia fitness, wykonanych na polach z kostki betonowej; wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną ,wykonanie zasilania elektroenergetycznego: wykonanie przepustów pod montaż oświetlenia do przylegającego boiska. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego, a cena nie może przekroczyć 23.802,00 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 63 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia63 II.9) Informacje dodatkowe: Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 03/10/2017, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa nautofonu i kompaktowych lamp nawigacyjnych LED Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 pomorskie
Przygotowanie i opracowanie piktogramów oraz przygotowanie i opracowanie kartograficzne dwóch map Zapytanie ofertowe 18/09/2017 29/09/2017, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic rejestracyjnych Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 28/09/2017, godz. 13:00 dolnośląskie
: Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz urządzeń biurowych na potrzeby projektu „Kompetencje na +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPPM.03.02.01-22-0048/15-00 oraz na dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych, urządzeń biurowych oraz tablicy suchościeralnej na potrzeby projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPPM.03.03.01-22-0011/2016-01. Wynik 18/09/2017 25/09/2017 Polska
Wykonanie tablicy pamiątkowej Zapytanie ofertowe 18/09/2017 21/09/2017, godz. 00:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.