Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 429230002 Maszyny ważące i wagi
429231003 Maszyny ważące
429231106 Wagi
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331402 Roboty drogowe
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452221000 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
794212003 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
Numer wyniku 2910837