Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Wynik 26/02/2019 - Polska
Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, w zakresie dróg krajowych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu Wynik 26/02/2019 - Polska
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko oraz przygotowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 – ostoje siedliskowe Wynik 26/02/2019 - zachodniopomorskie
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzany Wynik 26/02/2019 - warmińsko-mazurskie
Ochrona bioróżnorodności- Park Miejski w Nysie - pielęgnacja drzewostanu cz. II Parku Miejskiego w Nysie w zakresie ochrony in situ chrząszcza pachnicy dębowej oraz reintrodukcji cisa pospolitego. Wynik 26/02/2019 - opolskie
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie Inna informacja 26/02/2019 12/03/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko dla Nadleśnictwa Choszczno Wynik 26/02/2019 - zachodniopomorskie
Przygotowanie: A. planu działania na rzecz poprawy wydajności węzłów multimodalnych i połączeń transportowych. B. planu działania na rzecz wdrożenia rozwiązań ekologicznych w transporcie towarowym. Zapytanie ofertowe 25/02/2019 04/03/2019, godz. 15:30 Miasto Szczecin
Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2021-2030- PP/9/2019 Licytacja 25/02/2019 15/03/2019, godz. 14:00 Polska
Wykonanie pomiarów hałasu wraz z analizą akustyczną Przetarg niepubliczny 25/02/2019 05/03/2019, godz. 00:00 lubuskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych Przetarg niepubliczny 25/02/2019 05/03/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023 Wynik 25/02/2019 - pomorskie
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. - cz. III. Przetarg publiczny TED 25/02/2019 11/03/2019, godz. 08:00 mazowieckie
WYBÓR OPERATORA DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY PSZCZYNA – ETAP II NA ROK 2019 Wynik 25/02/2019 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych” Wynik 25/02/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie, utwardzeniu i odwodnieniu terenu oraz budowie rozsączającej oczyszczalni ścieków dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, badań, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Wynik 25/02/2019 - Polska
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych dla wykonania robót dotyczących remontu zabytkowych przepustów i wybranych odcinków rowów zlokalizowanych na odcinku BI byłego KL Auschwitz II-Birkenau, na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, umożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych Przetarg publiczny BZP 25/02/2019 05/03/2019, godz. 10:00 małopolskie
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przewidzianymi do wykonania w ramach projektu RDOŚ w Bydgoszczy pod nazwą: „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” Przetarg publiczny BZP 25/02/2019 06/03/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 3 zadania częściowe Przetarg publiczny BZP 25/02/2019 06/03/2019, godz. 11:30 świętokrzyskie
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2023 Przetarg publiczny BZP 25/02/2019 05/03/2019, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.