Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej. Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej. Przetarg publiczny BZP 01/03/2019 15/03/2019, godz. 11:00 śląskie
Zaprojektowanie zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę” realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I Przetarg publiczny BZP 01/03/2019 13/03/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej Przetarg publiczny TED 01/03/2019 10/04/2019, godz. 07:00 dolnośląskie
Pielęgnacja dojrzałych drzew alejowych rosnących w pasie drogowym wybranych dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pn.: „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” z podziałem na części: Część 1: rok 2019 - pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 642, 528 i 544; Część 2: rok 2019 - pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 515, 520, 537, 526; Część 3: rok 2020 - pielęgnacja drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591. Przetarg publiczny BZP 28/02/2019 08/03/2019, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I Przetarg publiczny BZP 28/02/2019 11/03/2019, godz. 11:15 małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 28/02/2019 08/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
Rozbiórka tam bobrowych i zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka na terenie Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu. Przetarg publiczny BZP 28/02/2019 07/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP. Licytacja 28/02/2019 08/04/2019, godz. 09:00 Polska
Usługi przyrodnicze - monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodych Drawieńskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny TED 27/02/2019 02/04/2019, godz. 07:00 zachodniopomorskie
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej Wynik 27/02/2019 - dolnośląskie
Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Puszcza Notecka, w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Przetarg publiczny TED 27/02/2019 02/04/2019, godz. 07:30 zachodniopomorskie
Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej w ramach zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wynik 27/02/2019 - Polska
Przygotowanie opracowania z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko pt.: "Metodyka inwentaryzacji i oceny oddziaływania na grzyby w procesie inwestycyjnym" Zapytanie ofertowe 27/02/2019 06/03/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
„Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji wchodzących w zakres „Rewitalizacji społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych i budowę monitoringu.”” Przetarg publiczny BZP 27/02/2019 12/03/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie monitoringu efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław wraz z wykonaniem analizy porealizacyjnej Przetarg publiczny BZP 27/02/2019 08/03/2019, godz. 09:30 dolnośląskie
Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi działki o numerze ewidencyjnym 35/9 obręb 3082 Szczecin, zlokalizowana w rejonie ulic Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie oraz monitoring stabilności zanieczyszczeń Przetarg publiczny BZP 27/02/2019 14/03/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wyłonienie osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku Asystenta Badawczego w projekcie „Innowacyjna technologia efektywnego ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowywania osadów ściekowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych przez ich osuszanie z wartością dodaną w postaci przetwarzania osadów na biopaliwo stałe”. Zapytanie ofertowe 26/02/2019 06/03/2019 wielkopolskie, Poznański
Wykonanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Laski”, ”Pniewski Ług”, „Dębina”, „Dolina Postomii”, „Żurawno”, „Gorzowskie Murawy”, „Flisowe Źródliska”, „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”, „Mszar Przygiełkowy - Długie im. Huberta Jurczyszyna”. Przetarg publiczny BZP 26/02/2019 07/03/2019, godz. 10:00 lubuskie
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Przetarg publiczny BZP 26/02/2019 06/03/2019, godz. 09:30 mazowieckie
Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych Wynik 26/02/2019 - pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.