Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Rozwój systemu prezentacji danych pomiarowych i ocen dla potrzeb przetwarzania i udostępniania danych w monitoringu wód – Portal jakości wód powierzchniowych i aplikacja mobilna Przetarg publiczny BZP 19/12/2018 10/01/2019, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.12.2018 roku na wykonanie wzmocnienia elementów pozostałej konstrukcji linii technologicznej to jest naniesienia warstwy epoksydowej chemoodpornej na specjalne stopy fundamentowe z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tace ociekowe i posadzki posadowione w ciągu technologicznym dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powłok ochronnych Zapytanie ofertowe 19/12/2018 21/01/2019 pomorskie, Słupski
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 w rejonie Nowy Lipsk V/2018 Przetarg publiczny BZP 19/12/2018 31/12/2018, godz. 08:30 podlaskie
Opracowanie ekspertyzy na podstawie badań przyrodniczych (ichtiologiczno - bentosowych) Przetarg publiczny BZP 19/12/2018 07/01/2019, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2019 roku w Obwodzie Ochronnym Górka Przetarg publiczny BZP 19/12/2018 28/12/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Sporządzenie projektu planu urządzania lasu, aktualizacji opracowania siedliskowego oraz opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictw RDLP w Radomiu Wynik 18/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie badań i ekspertyz dendrologicznych dla Lasów Miejskich – Warszawa Wynik 18/12/2018 - Polska
Utrzymanie: Rosicy, Rowów dol. Ośnickiej, Rowów dol. Białobrzegi Wynik 18/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy odwodnienia terenów przy ul. Polnej w Ustce” Wynik 18/12/2018 - Polska
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z EFRR. 3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z EFRR. Wynik 18/12/2018 - Polska
Koncepcja rozbudowy dróg krajowych nr 48, 60 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla 2 zadań. Przetarg publiczny TED 18/12/2018 24/01/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000, z podziałem na części: część nr 1 - Warnie Bagno PLH 320047, część nr 2 - Mirosławiec PLH320045, część nr 3 - Diabelskie Pustacie PLH 3200 Przetarg publiczny TED 18/12/2018 25/01/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie Przetarg publiczny TED 18/12/2018 01/03/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego na zadanie 01-01-1.2-01 o nazwie „Ochrona obszarów mokradłowych w Leśnictwie Sajenek” , które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Przetarg publiczny BZP 18/12/2018 09/01/2019, godz. 09:00 podlaskie
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Przetarg niepubliczny 18/12/2018 28/12/2018, godz. 15:00 wielkopolskie
Doprowadzalnika Białobrzegi, Słupianki, Rowu A-4, Ryksy Wynik 18/12/2018 - mazowieckie
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) Wynik 17/12/2018 - Polska
Koncepcje rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 07/01/2019, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 28/12/2018, godz. 09:30 podlaskie
Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Wynik 17/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.