Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa Zapytanie ofertowe 06/03/2019 08/03/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie usług polegających na usuwaniu gatunków obcych na terenie Rezerwatu Kruszyn oraz Rezerwatu Hedera. Przetarg publiczny BZP 06/03/2019 20/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska Zapytanie ofertowe 06/03/2019 19/03/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Analiza akustyczna dla drogi krajowej Przetarg niepubliczny 06/03/2019 13/03/2019 Miasto Warszawa
przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej z maksymalnie 10 wykonawcami na sporządzanie opinii o warunkach geotechnicznych oraz zanieczyszczeniu terenu nieruchomości Przetarg publiczny BZP 06/03/2019 14/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
CZĘŚĆ NR 1 „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicą Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczną i ulicą Polną - „Srebrna”. CZĘŚĆ NR 2 „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą 3-go Maja i ulicą Ciechanowską - „Ludowa”. CZĘŚĆ NR 3 „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - ulica Kręta - działki ewidencyjne nr 75, 76, 81 i 82 obręb 25”. CZĘŚĆ NR 4 „wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla całego obszaru gminy Miasta Pruszkowa o pow. 19 km2, z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego dot. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszaru rekultywowanego wysypiska miejskiego”. CZĘŚĆ NR 5 „opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miasta Pruszkowa”. Przetarg publiczny BZP 06/03/2019 18/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Przetarg publiczny TED 06/03/2019 08/04/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy na obszarach Natura 2000: Solecka Dol Wisły; Jezioro Gopło; Łąki Trzęślicowe w Foluszu; Dybowska Dol Wisły, Nieszawska Dol Wisły, Solecka Dol Wisły Przetarg publiczny TED 06/03/2019 09/04/2019, godz. 07:00 kujawsko-pomorskie
Określenie liczebności i rozmieszczenia cietrzewi na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich w celu oceny wpływu wypasu owiec na populacje ptaków. Zapytanie ofertowe 06/03/2019 14/03/2019 małopolskie
Zakup technicznych usług doradczych dotyczących wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów Zapytanie ofertowe 06/03/2019 14/03/2019 śląskie
Wybór jednej osoby na stanowisko Główny specjalista w zakresie energetyki ze znajomością problematyki ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów w projekcie „Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej” Zapytanie ofertowe 05/03/2019 13/03/2019 śląskie
Przygotowanie publikacji informacyjnych dla obszarów Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku Wynik 05/03/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa zbiorników małej retencji w Leśnictwie Napiwoda, w Leśnictwie Wykno, w Leśnictwie Glinki”, na podstawie założeń lokalizacyjno–środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Przetarg publiczny TED 05/03/2019 15/04/2019, godz. 07:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usługi remediacji środowiska na terenie nieruchomości położonej w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 42 Wynik 05/03/2019 - mazowieckie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Swajnie PLH280046, Murawy koło Pasłęka PLH280031, Warmińskie Buczy Inna informacja 05/03/2019 27/03/2019, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie badań środowiskowych gleb, gruntów i wód podziemnych oraz przygotowanie raportu z badań środowiskowych stanowiącego stan wyjściowy dla planowanych działań w zakresie remediacji terenów zanieczyszczonych Inna informacja 05/03/2019 18/03/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO TUREK GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI TUREK - NADZÓR I DOZÓR GEOLOGICZNY W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OTWORU BADAWCZEGO TUREK GT-1 ORAZ KONTROLA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH PRAC Z PROJEKTEM ROBÓT GEOLOGICZNYCH. Wynik 05/03/2019 - Polska
Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji – etap IV Wynik 05/03/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa zbiorników małej retencji w Leśnictwie Napiwoda, w Leśnictwie Wykno, w Leśnictwie Glinki”, na podstawie założeń lokalizacyjno–środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wynik 05/03/2019 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na odłowie i przesiedleniu rodzin bobra europejskiego w związku z koniecznością eliminacji negatywnego wpływu na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 Przetarg publiczny TED 05/03/2019 18/03/2019, godz. 09:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.