Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego” na zadaniu: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia”. Wynik 13/03/2019 - Polska
Ochrona żółwia błotnego – pomiary telemetryczne, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Przetarg publiczny BZP 12/03/2019 20/03/2019, godz. 09:30 lubelskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 1) budową i wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, linia energetyczna) oraz 2) budową drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. J. Poniatowskiego wraz z odwodnieniem (na odcinku od ul. L. Idzikowskiego do PSZOK) w Piastowie w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17 Wynik 12/03/2019 - Polska
Monitoring stanu ochrony nietoperzy na terenie obszarów Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH 220030 i Bunkier w Oliwie PLH 220055” Wynik 12/03/2019 - Polska
Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 12/03/2019 20/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż zestawów solarnych oraz kotłowni na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Opole Lubelskie” realizowana w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I” Wynik 12/03/2019 - Polska
Inwentaryzacja przyrodnicza dla 6 budynków Zapytanie ofertowe 12/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
„Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Rumi” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”. Przetarg publiczny BZP 12/03/2019 22/03/2019, godz. 09:30 pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW Zapytanie ofertowe 12/03/2019 15/03/2019, godz. 12:00 małopolskie
wykonanie usługi polegającej opracowaniu dwóch oddzielnych -2 części zamówienia - niezależnych ekspertyz z zakresu usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych pn. „Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Potrzeby a standardy usług”realizowanych w projekcie pn. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” finansowanego przez Unię Europejska w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Wynik 11/03/2019 - Polska
Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Budowa centrum multimodalnego Łódź-Północ”, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do utworu. Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 łódzkie
Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni. Przetarg publiczny BZP 11/03/2019 19/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Określenie miejsc żerowiskowych wykorzystywanych przez nocka dużego Myotis myotis z kolonii rozrodczych w Puławach (PLH060055) i Opolu Lubelskim (PLH060054) w okresie rozrodczym wraz z wyznaczeniem głównych kierunków i tras przelotu w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Przetarg publiczny BZP 11/03/2019 19/03/2019, godz. 09:30 lubelskie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapytanie ofertowe 11/03/2019 18/03/2019, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów wraz z opracowaniem gospodarki drzewostanem Zapytanie ofertowe 11/03/2019 25/03/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Zapytanie ofertowe 11/03/2019 26/03/2019 małopolskie, Tarnowski
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 18/03/2019, godz. 09:00 pomorskie
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych dla wykonania robót dotyczących: remontu zabytkowych przepustów i wybranych odcinków rowów zlokalizowanych na odcinku BI byłego KL Auschwitz II-Birkenau, na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, umożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 18/03/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych na: 1a) Odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej z terenu kompleksów wojskowych: 4108 Gdynia Witomino, k 4171 CSzMW Ustka, k 1662 Malbork, 1b) Odprowadzanie wód opadowych z terenu komompleksu wojskowego 4033 Gdynia Grabówek, 2) Odprowadzanie wód opadowych z terenu kompleksów wojskowych 4001 Gdynia, 8645 Gdańsk Westerplatte, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wodnoprawnych. Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 18/03/2019, godz. 10:30 pomorskie
Wykonywanie poboru próbek do analizy oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów (nawozów organicznych), organicznych środków poprawiających właściwości gleby, środków wspomagających uprawę roślin (podłoża do upraw) i innych odpadów oraz monitoring hałasu. Wynik 08/03/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.