Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE KASZTANOWCÓW ZGODNIE Z EKSPERTYAZMI DENDROLOGICZNYMI Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
„Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2019 roku”. Wynik 15/03/2019 - Polska
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Przetarg publiczny TED 15/03/2019 16/04/2019, godz. 06:30 mazowieckie
Opracowanie w formie raportu dotyczące kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 18 powierzchniach badawczych Zapytanie ofertowe 15/03/2019 26/03/2019 Polska
„Wywóz odpadów z terenu Gminy Czerwonak według dwóch części przedmiotu zamówienia: Część I – opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych Cześć II – załadunek i wywóz odpadów zgromadzonych w sposób zorganizowany (w workach) i niezorganizowany (dzikie wysypiska)” (w workach) i niezorganizowany (dzikie wysypiska)” Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Opracowanie baz danych przestrzennych Parków Krajobrazowych: Wysoczyzny Elbląskiej, Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego, Welskiego, Mazurskiego, Puszczy Rominckiej wraz z ich otulinami a także Obszarów Chronionego Krajobrazu: Otuliny MPK – Kierwik, Otuliny MPK – Ruciane Nida, Otuliny MPK – Szeroki Bór, Otuliny MPK – Wschód, Otuliny MPK – Zachód oraz Puszczy Rominckiej. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 21/03/2019 warmińsko-mazurskie
Usługa inwentaryzacji tokowisk, monitorowania liczebności populacji głuszca Tetrao urogallus, zbioru prób do badań w Puszczy Augustowskiej w 2019 i wykonania raportu, prowadzona w ramach projektu Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 22/03/2019 podlaskie
"Działania związane z utrzymaniem i pielęgnacją starych odmian drzew owocowych Magurskiego Parku Narodowego” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 25/03/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 29/03/2019, godz. 12:00 małopolskie
Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia”. Wynik 14/03/2019 - Polska
Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego - „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie” Wynik 14/03/2019 - Polska
„Okna miejskie o podwyższonej izolacyjności akustycznej i termicznej” firmy ART SYSTEM sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Korytnica i gminy Liw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 21/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Monitoring jakości wód na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 22/03/2019, godz. 12:00 podlaskie
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II)w ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 29/03/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 29/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Opracowanie ekspertyzy na podstawie badań przyrodniczych (ichtiologiczno - bentosowych) Wynik 13/03/2019 - Polska
Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie”. Wynik 13/03/2019 - Polska
Pełnienie nadzorów archeologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego” na zadaniach: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie”. Wynik 13/03/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.