Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1408 wyników.
Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 08/11/2018 13/11/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 08/11/2018 13/11/2018, godz. 00:00 mazowieckie
Monitoring ptaków, z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021 Inna informacja 08/11/2018 22/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Inna informacja 08/11/2018 15/11/2018 mazowieckie
Przygotowanie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego dla terenów wzdłuż dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. Wynik 08/11/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej stanu zachowania oraz wskazań dotyczących koniecznych prac w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Torfowisko Bory" wraz z obszarem Natura 2000 oraz użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach" Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 16/11/2018, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie koncepcji ograniczenia hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I). Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 19/11/2018, godz. 09:45 śląskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych nr: Zadanie III : A4 węzeł Budziszów – węzeł Bielany Wrocławskie Wynik 07/11/2018 - Polska
: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020 Wynik 07/11/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Cisy Tychowskie, w ramach projektu pn. „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody”, finansowanego ze środków NFOŚiGW Wynik 07/11/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochronnych w 2018 roku (koszenie, odkrzaczanie) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację do projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” Wynik 07/11/2018 - Polska
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH- ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA Wynik 07/11/2018 - Polska
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Przetarg publiczny TED 07/11/2018 12/12/2018, godz. 08:00 podlaskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „PROJEKT TOR-LIDER” Wynik 07/11/2018 - dolnośląskie
Badania nad opracowaniem znacząco polepszonej technologii hydrotermicznego kondycjonowania osadów ściekowych prowadzącego do radykalnego podwyższenia ich górnej granicy fizycznej odwadnialności Zapytanie ofertowe 07/11/2018 19/11/2018 Polska
1. Usługa badawczo-rozwojowa dot. zaprojektowania zamkniętych obiegów wody. 2. Wykonanie i dostawa elementów na podstawie opracowanych projektów. Zapytanie ofertowe 07/11/2018 10/12/2018 podkarpackie
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” Zapytanie ofertowe 07/11/2018 23/11/2018 śląskie
„Działania ochronne i naprawcze w obrębie siedliska 7220 w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001” Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 14/11/2018, godz. 09:00 śląskie
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 14/11/2018, godz. 11:00 pomorskie
Zapytanie ofertowe 41/2018 Wynajem hamowni silnikowej na testy: Badań zmęczeniowych w podwyższonych temperaturach, Badanie odporności na korozje w środowisku słonym, Pomiaru temperatury zewnętrznej struktury katalizatora SCRoF, Badanie zmęczeniowe katalizatora w warunkach szoku termicznego Zapytanie ofertowe 06/11/2018 07/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.