Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1326 wyników.
Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej Licytacja 19/06/2018 22/06/2018, godz. 13:00 opolskie
Wykonanie karty informacyjnej oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej Licytacja 18/06/2018 20/06/2018, godz. 12:00 Miasto Wrocław
Opracowanie operatu wodnoprawnego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 21/06/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie KWP KIELCE – Stadion w roku 2018 w 2 seriach pomiarowych: wiosną (czerwiec) i jesienią (październik-listopad) Licytacja 18/06/2018 22/06/2018, godz. 12:00 świętokrzyskie
Ocena przydatności do celów przemysłowych modelu badawczego optymalizującego środowiskowe parametry fizyczne oraz dostarczenie prototypów termoczułych folii ciekłokrystalicznych do testów Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 Polska
Wykonanie pomiarów i analizy poziomu hałasu po realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej” Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji: 1. Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 27/06/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie operatów wodnoprawnych (aktualizacja) Zapytanie ofertowe 18/06/2018 21/06/2018, godz. 00:00 mazowieckie
Wycinanie, usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usuwaniem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 r. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 lubelskie
Usługa polegająca na monitoringu siedliska przyrodniczego 3150 w obszarach Natura 2000 Inna informacja 16/06/2018 18/06/2018, godz. 07:00 wielkopolskie, Miasto Poznań
Usługa wykonania oceny stanu ochrony ptaków będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 w układzie zadaniowym, odpowiadającym częściom zamówienia oznaczonym od I do II. Wynik 16/06/2018 - wielkopolskie, Miasto Poznań
Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 15/06/2018 22/06/2018, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19 szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Pomorskie szlaki kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Wynik 15/06/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków” Wynik 15/06/2018 - Polska
Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2018-2019 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Wynik 15/06/2018 - Polska
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku z podziałem na 5 części Przetarg publiczny TED 15/06/2018 30/07/2018, godz. 08:00 Ełcki, Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Kartno na odcinku od km 16+641 do km 17+780 Przetarg publiczny TED 15/06/2018 24/07/2018, godz. 07:50 zachodniopomorskie
Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2018-2019 Przetarg publiczny TED 15/06/2018 12/07/2018, godz. 07:00 Warszawski zachodni

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.