Ogłoszenia z województwa pomorskie, powiat Chojnicki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 58 wyników.
PNS/04/2019 : USŁUGA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I DROGOWEJ DLA ZADANIA P.N. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” Zapytanie ofertowe 22/05/2019 31/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć i warsztatów Zapytanie ofertowe 22/05/2019 30/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zakupu materiałów zużywalnych do przeprowadzenia kursu pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141” Zapytanie ofertowe 17/05/2019 24/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Wynajem sali szkoleniowej (1 kurs obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych) i sali warsztatowej (spawalni, 1 kurs obejmuje 120 godzin) do przeprowadzenia 4 kursów „Spawanie metodą MAG 135” Zapytanie ofertowe 17/05/2019 27/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Wyłonienie trenera do przeprowadzenia zajęć teoretycznych na szkoleniu pn. „Spawanie metodą MAG 135” Zapytanie ofertowe 16/05/2019 23/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie szkolenia - 1 grupa szkoleniowa około 10 osób pn. „Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV” Zapytanie ofertowe 16/05/2019 23/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny egzaminu TELC z języka angielskiego w części pisemnej i ustnej na poziomie A1 dla 1 grupy – 8 uczestników kursu oraz na poziomie B1 na 1 grupy – 8 uczestników kursu Zapytanie ofertowe 13/05/2019 21/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części: - ZMIANA Wynik 10/05/2019 - pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Wynajem sali szkoleniowej i sali warsztatowej do przeprowadzenia kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141”dla 6 osób Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie cyklu superwizji grupowych dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego Zapytanie ofertowe 08/05/2019 29/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu seksuologii klinicznej dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych Zapytanie ofertowe 08/05/2019 29/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części: Zapytanie ofertowe 07/05/2019 15/05/2019 pomorskie, Chojnicki
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I DROGOWEJ DLA ZADANIA P.N. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” Zapytanie ofertowe 06/05/2019 20/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zapytanie ofertowe na: PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH Wynik 25/04/2019 - pomorskie, Chojnicki
Zapytanie ofertowe na: PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH Zapytanie ofertowe 25/04/2019 07/05/2019 pomorskie, Chojnicki
WYKONANIE ZADAŃ P.N. Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy Realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 14/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Zapewnienie personelu medycznego (lekarza psychiatry) świadczącego usługi w ramach projektu pt. „Rodzina trzonem sukcesu" Zapytanie ofertowe 18/04/2019 02/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz warsztatów psychologicznych grupowych , warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu Zapytanie ofertowe 17/04/2019 25/04/2019 pomorskie, Chojnicki
Realizacja usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe, dla modułu: „Profesjonalny konwojent” dla 10 uczestników projektu Zapytanie ofertowe 14/04/2019 22/04/2019 pomorskie, Chojnicki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.